İngilizce kelimeler

HURRY — HARİ — acele etmek
BE HUNGRY — Bİ HANGRİ — acıkmak
EXPLAİN — İK'SPLEYN — açıklamak
OPEN — OUPIN — açmak
SWİTCH (TURN) ON — -SVİC (TÖ:N) ON — -açmak (ışık)
FORGİVE — FI'GİV — affetmek
CRY — — KRAY,Vİ:P — ağlamak
BELONG TO — Bİ'LONG TU — -ait olmak
TAKE — — TEYK — almak
UNDERSTAND — -ANDI'ST END — -anlamak
AGREE — A'GRİ: — anlaşmak
LOOK FOR — LUK FO: — aramak
SEARCH,SEEK — -SÖ:Ç Sİ:K — araştırmak
FALL İN LOVE — FOL İN LAV — -aşık olmak
SHOOT — ŞUUT — ateş etmek
JUMP — — CAMP — atlamak
THROW — TROU — atmak
STAND UP — STEND AP — ayakta durmak
ADJUST — I'CAST — ayarlamak
SEPARATE — SEPIREYT — ayırmak
LEAVE — — Lİ:V — — ayrılmak
BET — — BET — — bahse girmek
FAİL — FEYL — başaramamak
SUCCEED — SIKSİD — başarmak
HAPPEN — HEPİN — başına gelmek
START,BEGİN — STA:T, Bİ'GİN — başlamak
WAİT — VEYT — beklemek
LOOK LİKE — LUK LAYK — benzemek
KNOW — NOU — — bilmek
GET ON — — GET ON — binmek (oto)
FİNİSH,END — FİNİŞ,END — bitirmek
DROWN — — DRAUN — boğulmak
PAİNT — PEYNT — boyamak
FİND — — FAYND — bulmak
MEET — Mİ:T — — buluşmak
GROW — GROU — büyümek
BORE — BO: — — canını sıkmak
ANSWER,REPLY — A:NSİ,Rİ'PLAY — -cevap vermek
CALL — — KO:L — çağırmak
WORK — VÖ:K — — alışmak
PLAY — — PLEY — — çalmak (müzik)
STEAL — STİIL — çalmak,aşırmak
PULL — PUL — — çekmek
DRAW — DRO: — — çizmek
DİSTRİBUTE — Dİ'STRİBYU:T — -dağıtmak
DİVE — -DAYV — dalmak (deniz)
CONSULT — — KİN'SALT — danışmak
İNVİTE — — İN'VAYT — davet etmek
CHANGE — — ÇEYNC — değiştirmek
TRY — -TRAY — — denemek
CONTİNUE — — KONTİNYU — devam etmek
NOTİCE — NOUTİS — dikkat etmek
WİSH — VİS — — dilemek
LİSTEN — — LİSIN — dinlemek
REST — -REST — — dinlenmek
BORN — BO:N — — doğmak
TOUCH — — TAÇ — — dokunmak
FİLL — -FİL — — doldurmak
TURN — TÖ:N — dönmek
FİGHT — -FAYT — dövüşmek
STOP — -STOP — durmak
FALL — FOL — düşmek
THİNK — -TİNK — düşünmek
ADD — -ED — eklemek
GET — GET — elde etmek
ORDER — -O:DI — emretmek
WORRY — VÖRİ — endişe etmek
POSTPONE — — Pİ'POUN — ertelemek
BLOW — -BLOU — esmek (rüzgar)
EFFECT — I'FEKT — etkilemek
MARRY — MERİ — — evlenmek
PASS — -PAS — geçmek
DEVELOP — — Dİ'VELIP — geliştirmek
COME — KAM — gelmek
REJECT — -Rİ'CEKT — geri çevirmek
RETURN — Rİ'TÖ:N — geri dönmek
BRİNG — -BRİNG — — getirmek
STROLL — -STROUL — gezinmek
ENTER — ENTI — girmek
GO — -GOU — — gitmek
WEAR — -VER — giymek
SEND — -SEND — — göndermek
SEE — Sİİ — — görmek
İNTERVİEW — İNTIVYU: — görüşmek
SHOW — -SOU — — göstermek
LAUGH — -LA:F — — gülmek
SMİLE — SMAYL — gülümsemek
TRUST — -TRAST — güvenmek
SPEND — -SPEND — harcamak
MOVE — MU:V — — hareket etmek
DAMAGE — -DEMİC — hasar vermek
MAKE A MİSTAKE — MEYK I MİSTEYK — -hata yapmak
REMEMBER — Rİ'MEMBI — hatırlamak
REMİND — -Rİ'MAYND — hatırlatmak
İMAGİNE — -İ'MECİN — hayal etmek
PREPARE — — PRI'PEİ — hazırlamak
FEEL — Fİ:L — hissetmek
SERVE — SÖV — hizmet vermek
ENJOY — -İN'COY — — hoşlanmak
DİSLİKE — DİS'LAYK — hoşlanmamak
ATTACK — I'TEK — — hücum etmek
CONTAIN — -KIN'TEYN — içermek
DRINK — -DRİNK — — içmek
SMOKE — SMOUK — — içmek (sigara)
EXPORT — İK'SPO:T — ihracat etmek
NEED — -Nİ :D — ihtiyacı olmak
INTEREST — İNTRIST — ilgilendirmek
SIGN — -SAYN — — imzalamak
BELIEVE — -Bİ'LİV — — inanmak
INJURE,HURT — İNCI,HÖ:T — incitmek
GET OFF — -GET OF — — inmek (oto)
BUILD — -BİLD — inşa etmek
WANT — -VONT — — istemek
POINT — -POİNT — — işaret etmek
HEAR — -HİI — — işitmek,duymak
OBJECT — -OBCİKT — itiraz etmek
PUSH — -PUŞ — itmek
ALLOW,PERMIT — — I'LAU,PIR'MİT — izin vermek
ACCEPT — -IK'SEPT — kabul etmek
ESCAPE (FROM) — — İ'SKEYP — kaçmak
GET UP — -GET AP — kalkmak
STAY — -STEY — kalmak (otel)
CLOSE,SHUT — KLOUZ,ŞAT — kapamak
SWITCH (TURN) OFF — SVİC (TÖN) OV — kapamak (ışık)
DECIDE — Dİ'SAYD — karar vermek
MIX,STIR — -MİKS,STÖ: — karıştırmak
COMPARE — -KIMPEİR — karşılaştırmak
JOIN — COYN — — katılmak
LOSE — LU:Z — kaybetmek
DISAPPEAR — DİSİ'Pİİ — — kaybolmak
RECORD — -Rİ'KO:D — — kaydetmek
EARN — ÖRN — kazanmak (para)
WİN — -VİN — kazanmak (yarış)
CUT — -KAT — kesmek
DISCOVER — -DİS'KAVI — keşfetmek
BREAK — -BREYK — kırmak
LOCK — LOK — kilitlemek
RENT — RENT — kiralamak
SMELL — -SMEL — kokmak
CONTROL,CHECK — KINTROUL,ÇEK — kontrol etmek
SPEAK,TALK — — SPİİK,TO:K — konuşmak
FEAR — Fİİ — -korkmak
PROTECT — -PRI'TEKT — korumak
RUN — RAN — — koşmak
PUT — -PUT — koymak
USE — YU:Z — — kullanmak
RESCUE,SAVE — RESKYU,SEYV — kurtarmak
DRY — DRAY — — kurutmak
DESTROY — Dİ'STROY — mahvetmek
MAKE UP — -MEYK AP — makyaj yapmak
WONDER — -VANDI — merak etmek
CAUSE — -KO:Z — — neden olmak
HATE,DETEST — HEYTDİ'TEST — nefret etmek
GET ENGAGED — GET İN'GEYCD — nişanlanmak
READ — Rİ :D — okumak
BE,BECOME — — Bİ,Bİ'KAM — — olmak
CONFİRM — -KIN'FÖRM — onaylamak
SİT (DOWN) — -SİT (DAUN) — oturmak
PLAY — PLEY — — oynamak
PAY — PEY — — ödemek
BORROW — -BOROU — ödünç almak
LEND — LEND — — ödünç vermek
LEARN — -LÖRN — — öğrenmek
TEACH — -TİİÇ — öğretmek
KİLL — -KİL — -öldürmek
DİE — -DAY — -ölmek
SUGGEST — -SI'CEST — — önermek
KİSS — KİS — -öpmek
MİSS — MİS — -özlemek
APOLOGİSE — I'POLİCAYZ — özür dilemek
BURST — -BÖRST — patlamak
SHARE — -ŞEİ — -paylaşmak
COOK — -KUK — -pişirmek
POST,MAİL — -POUST, MEYL — postalamak
DİSTURB — Dİ'STO:B — — rahatsız etmek
REFUSE,REJECT — — Rİ'FYU:Z,RİCEKT — redetmek
REQUEST — Rİ'KVEST — rica etmek
ACT — EKT — -rol yapmak
DREAM — -DRİ:M — rüya görmek
HAVE,OWN — HEV,OUN — — sahip olmak
HİDE — -HAYD — — saklanmak
SHAKE — -ŞEYK — -sallamak
BUY — -BAY — -satın almak
SELL — SEL — -satmak
DEFEND — -DİFEND — — savunmak
COUNT — -KAUNT — — saymak (sayı)
SELECT,CHOOSE — — Sİ'LEKT,ÇU:Z — seçmek
BE QUİET — -Bİ'KVAYİT — — sessiz olmak
LİKE,LOVE — LAYK,LAV — sevmek
WATCH — -VOC — seyretmek
EARSE — -İ'REYZ, — silmek
ORDER — -ORDIR — -sipariş vermek
ASK — -ESK — sormak
SAY,TELL — -SEY,TEL — söylemek
PROMİSE — -PROMİS — — söz vermek
BE THİRSTY — -Bİ TÖRSTİ — — susamak
RİDE — RAYD — sürmek (at)
DRİVE — DRAYV — sürmek (oto)
JOKE — COUK — -şaka yapmak
SING — -SİNG — şarkı söylemek
SURPRİSE — Sİ'PRAYZ — şaşırtmak
COMPLAIN — KIM'PLEYN — — şikayet etmek
SUSPECT — SI'SPEKT — — şüphelenmek
GUESS — -GES — tahmin etmek
FOLLOW — -FOLOU — — takip etmek
İMİTATE — -İMİTEYT — taklit etmek
COMPLETE — -KIM'PLİ:T — tamamlamak
REPAIR,MEND — RI'PEİ,MEND — — tamir etmek
RECOGNIZE — — REKIGNAYZ — tanımak
DISCUSS — -DİSKAS — tartışmak
CARRY — -KEN — -taşımak
TASTE — TEYST — -tatmak
ADVİSE — -I'VAYZ — -tavsiye etmek
CONGRATULATE — — KIN'GRECULEYT — tebrik etmek
EXPERİENCE — — İK'SPİRİYINS — — tecrübe etmek
CURE — KİYUR — tedavi etmek
THREATEN — TRETIN — -tehdit etmek
OFFER — -OFIR — -teklif etmek
REPEAT — -Rİ'Pİ:T — tekrarlamak
TELEPHONE — TELİFOUN — — telefon etmek
CONTACT — -KONTEKT — — temas kurmak
CLEAN — -KLİ:N — -temizlemek
PREFER — -PRİ'FÖ: — -tercih etmek
TRANSLATE — -TRENZ'LEYT — tercüme etmek
DELIVER — -Dİ'LİVI — -teslim etmek
THANK — -TENK — -teşekkür etmek
HAVE A SHAVE — — HEV I ŞEYV — — traş olmak
CLIMP — -KLAYM — -tırmanmak
HOLD — HOULD — tutmak
ARREST — I'REST — -tutuklamak
FLY — FLAY — -uçmak
ARRIVE — -I'RAYV — -ulaşmak
HOPE — HOUP — umut etmek
FORGET — FI'GET — -unutmak
WAKE UP — -VEYK AP — -uyanmak
APPLY — -I'PLAY — -uygulamak
SUIT — SU:T — uygun olmak
SLEEP — -SLİ :P — uyumak
PRODUCE — PRI'DYU:S — — üretmek
EXİST — İG'ZİST — -var olmak
CANCEL — KENSIL — -vazgeçmek
GİVE — GİV — vermek
HİT — -HİT — vurmak
CATCH — -KEÇ — yakalamak
BURN,LİGHT — BÖ:N,LAYT — yakmak
DO,MAKE — -DU:,MEYK — -yapmak
CREATE — KRİ'EYT — yaratmak
HELP — HELP — -yardım etmek
FORBİD — -Fİ'BİD — -yasaklamak
LİVE — LİV — -yaşamak
WRİTE — -RAYT — -yazmak
EAT — İİT — -yemek
DEFEAT — -Dİ'Fİ:T — -yenmek
PLACE — -PLEYS — -yerleştirmek
CATCH — -KEÇ — yetişmek
WASH — VO:Ş — -yıkamak
GUİDE — -GAYD — -yol göstermek
TRAVEL — TREVIL — -yolculuk etmek
DİRECT — -Dİ'REKT — -yönetmek
WALK — -VO:K — -yürümek
SWİM — SVİM — yüzmek
SUPPOSE — SIPPOZ — -zannetmek
VİSİT — VİZİT — -ziyaret etmek
Bugün 5 ziyaretçi (28 klik) kişi burdaydı!
Bu site satılıktır => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=